سرمایه گذار حقیقی و حقوقی خارجی

اشخاص خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی که برای اولین بار اقدام به خرید و فروش سهام می نمایند، می توانند با مراجعه به کارگزاری مدارک مندرج در ماده 2 ابلاغیه ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار را به سازمان بورس ارسال کنند. پس از صدور مجوز کارگزار مربوطه باید درخواست صدور کد را به انضمام مجوز معامله¬ی سرمایه گذاری ( حقیقی/ حقوقی ) و تصویر خوانای گذرنامه در خصوص اشخاص حقیقی را به شرکت سمات ارسال نماید.