اعضای هیئت مدیره

نام شخص حقيقي(نماينده) عضو هيئت مديره (شخص حقوقی) سمت
حسین فهیمی سازمان بورس و اوراق بهادار رئيس هيات مديره
دکتر محمد رضا محسنی شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس عضو هیات مدیره و مدیرعامل
وحید باقری خیرآبادی شرکت بورس کالای ایران نايب رئيس هيات مديره
محمد حسن ابراهیمی سروعلیا بانک ملی ایران عضو هيات مديره
علیرضا حاجی نوروزی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران عضو موظف هیات مدیره