محاسبه هزینه کارمزد توثیق سهام/اوراق مشارکت/گواهی سپرده کالایی

درخواست توثیق اوراق بهادار

در حال حاضر به استناد دستورالعمل توثیق اوراق بهادار مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۹ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، وثیقه‌گذاری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس/فرابورس به شرح ذیل امکان‌پذیر می‌باشد

رسیدگی به درخواست‌های توثیق اوراق بهادار، منوط به ارسال درخواست کتبی مطابق فرم‌های از پیش تعیین شده به شرکت سمات می‌باشد. ( فرم ها در بالای همین صفحه قابل دانلود است.)

در صورتی که فرم توثیق توسط وکیل تهیه و تنظیم شده باشد می‌بایست تصویر وکالتنامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر توثیق سهام و گواهی امضا انجام شده در دفترخانه اسناد رسمی ضمیمه و ارسال گردد.

به منظور توثیق اوارق بهادار، ضروری است در هنگام ارسال فرم درخواست کارمزد پرداخت و مستندات آن به همراه سایر مدارک به شرکت سمات ارسال گردد.(کارمزد توثیق بر اساس جدول نرخ کارمزد به اضافه ارزش افزوده محاسبه می گردد . جهت محاسبه کارمزد به بالای همین صفحه مراجعه فرمایید.

شماره حساب سیبای 0205393622001 ، شماره شبا 080170000000205393622001IR بانک ملی و یا حساب جام بانک ملت به شماره 84/42323150 شماره شبا 940120020000004232315084IR به نام "شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه" جهت واریز کارمزد توثیق در نظر گرفته شده است . گواهینامه‌های نقل و انتقال و سپرده سهام وثیقه نزد شرکت سمات نگهداری می گردد.

درخواست رفع‌توثیق اوراق بهادار

رفع ‌توثیق اوراق بهادار با درخواست کتبی از سوی وثیقه‌گیر به شرکت سمات مطابق فرم‌های از پیش تعیین شده انجام می‌گردد. درج سوابق انسداد اولیه (شماره/تاریخ نامه) الزامی است.

درخواست فروش اوراق بهادار وثیقه

فروش اوراق بهادار وثیقه منوط به ارسال فرم‌های از پیش تعیین شده و معرفی کارگزار فروشنده از سوی وثیقه‌گیر به همراه وکالتنامه رسمی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی مبنی بر اجازه رفع وثیقه و فسخ و فک وثیقه و فروش و اخذ وجه حاصل از فروش و تملک وجه و سایر مستندات (روزنامه رسمی و... ) به شرکت می گردد .

استعلام وضعیت سهام توثیق شده

خدمتی است که برای آگاهی وثیقه‌گیر از تعداد سهام وثیقه‌ شده (وثیقه‌اولیه و افزایش‌سرمایه متعلقه به آن و ....) توسط شرکت سمات ارائه می‌شود. وثیقه‌گیر می بایست درخواست خود به همراه اعلام سوابق توثیق (شماره و تاریخ نامه) و کدهای سهام مسدودی به این شرکت ارسال نماید .

توثیق سهام اعضای هیات مدیره

اعضای هیأت مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس/فرابورس به موجب مفاد اساسنامه می‌بایست تعدادی از سهام شرکت را خریداری و در وثیقه قرار دهند. شرکت طی فرم از پیش تعیین شده اسامی اعضای هیأت مدیره و تعداد سهام مورد تقاضا را را به همراه صورت جلسه مجمع عمومی و یا روزنامه رسمی مشتمل بر اسامی اعضای هیات مدیره را به این شرکت اعلام و ارسال می نماید.

اطلاعیه در خصوص نحوه تنظیم وکالتنامه‌های موضوع دستورالعمل توثیق اوراق بهادار

وکالت جهت توثیق اوراق بهادار

ضروری است جهت توثیق اوراق بهادار در سامانه‌ی پس از معاملات نکات ذیل در وکالتنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی لحاظ شود:

وکالت جهت فروش اوراق بهادار وثیقه شده

ضروری است جهت فروش اوراق بهادار وثیقه شده، نکات ذیل در وکالتنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی لحاظ شود:

نکته: ضرورتی به تنظیم دو سند وکالت مجزا جهت توثیق و فروش اوراق بهادار وثیقه شده نمی‌باشد و مراجعین محترم می‌توانند نکات فوق‌الذکر را در ذیل یک سند وکالت تنظیم نمایند.

متن مورد تایید جهت وکالتنامه توثیق اوراق بهادار و فروش اوراق بهادار توثیق شده

موکل:

وکیل:

مورد وکالت : مراجعه به هر یک از شرکتها ، سازمانها ، ادارات ، اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی ، خصوصی ، عمومی ، اداره ثبت شرکتها ، سازمان بورس و اوراق بهادار ، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ، کارگزاریها وهر یک از دوایر تابعه، زیر مجموعه و ذیربط ولو ذکری از آنها در این وکالت بصراحت نشده باشد و پس از رفع موانع قانونی اقدام به فروش، ترهین و توثیق ****** سهم موکل در شرکت ****** بشماره ثبت ***** و شناسه ملی ***** بانضمام کلیه حقوق و امتیازات حاصله ناشی از افزایش سرمایه اعم از اصل سهم ، حق تقدم ، جایزه و غیره ، به هر یک از انواع عقود اعم از معین و غیر معین (باستثناء عقد صلح ) به هرشخص و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ولو به خود وکیل به هر میزان و هر مبلغ و واریز وجوه ناشی از عملیات فوق الذکر به حساب وثیقه گیر ولو خود وکیل بابت مطالبات و فک وثیقه سهام فوق الذکر و در رهن و وثیقه قراردادن مجدد آن به نفع هر شخص حقیقی و حقوقی ولو به خود وکیل در قبال هر میزان و مبلغ و دریافت وجوه ناشی از توثیق خود از موکل و جبران خسارات و ضرر و زیان وارده به وثیقه گیر از سوی موکل و امضاء ذیل اسناد و اوراق و فرمهای مربوطه ولو گواهی امضاء در هر مرجع ولو دفاتر اسناد رسمی و قبول شرایط ضمن العقد و اسقاط کافه خیارات باعلی درجه آن و ارائه و دریافت اسناد و مدارک ولو کپی و المثنی و ارائه و دریافت رسید و مراجعه به بانک و ظهر نویسی چکهای حاصل از انتقال سهام و متعلقات آن و وصول چکها با حق مراجعه به ادارات دارایی ، سازمانها، نهادها و سایر ادارات و پرداخت دیون ناشی از انتقال و اخذ هرگونه مفاصاحساب لازم اعم از دارایی ، تامین اجتماعی و غیره و بطور کلی اجرای کلیه حقوق مالکانه موکل نسبت به سهام فوق الذکر و متعلقات فعلی و آتی آن طبق این وکالت به وکیل تفویض گردید بنحویکه در هیچیک از مراحل و مراجع ولو ذکری از آنها در این وکالتنامه به صراحت نشده باشد که توسط وکیل انجام می گیرد نیاز بحضور و امضاء مجدد موکل نباشد.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر کلا و جزا (1) ولو کرارا دارای اختیارات تامه و نامحدود میباشد و هرگونه اقدام و امضاء و اثر انگشت وکیل بجای اقدام و امضاء و اثر انگشت موکل نافذ و معتبر است حسب الاظهار موکل ضمن عقد خارج لازم که شفاها منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل دیگر را نسبت به مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.

تذکر: در صورتیکه وکیل شخصی حقوقی باشد لطفا در محل (1) عبارت "و اعطای نمایندگی" اضافه شود

دریافت فایل متن مورد تایید جهت وکالتنامه توثیق اوراق بهادار و فروش اوراق بهادار توثیق شده

نرخ کارمزد توثیق سهام
تا سقف ۲۵ میلیون سهم به ازای هر سهم ۵ ریال
مازاد بر ۲۵ میلیون سهم تا ۵۰ میلیون سهم به ازای هر سهم اضافی ۴ ریال
مازاد بر ۵۰ میلیون سهم تا ۷۵ میلیون سهم به ازای هر سهم اضافی ۳ ریال
مازاد بر ۷۵ میلیون سهم تا ۱۰۰ میلیون سهم به ازای هر سهم اضافی ۲ ریال
مازاد بر ۱۰۰ میلیون سهم به ازای هر سهم اضافی ۱ ریال
نرخ کارمزد توثیق اوراق
نرخ کارمزد توثیق اوراق برای هر ورقه از اوراق یک میلیون ریالی معادل 50 ریال