صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۳۹۴/۰۱/۲۶

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی سال منتهی به 29 اسفند 1393 بانضمام گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت سمات