شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات را در پایان اردیبهشت سال ۹۷ معرفی کرد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : تسویه وجوه مربوط به نفت خام از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) انجام خواهد شد.

پیوندها

شبکه اجتماعی و نماد