جدیدترین آمارها نشان می دهد که در شهریور ماه گذشته ۲۹ کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است
مدیرعامل سمات گفت: مبلغ ۱۳ هزار و ۵۴۹ میلیارد ریال بابت انتشار یازدهمین مرحله اسناد خزانه اسلامی به حساب ۲۳۶۴ سرمایه گذاران واریز شد تا تسویه تمام اخزاها در بازار سرمایه به اتمام برسد.

شبکه‌های اجتماعی

نهمین نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور