مدير امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) از پرداخت بیش از ۴۹۲۰ میلیارد ریال سود انواع اوراق در خرداد ماه امسال خبر داد.
معاونت عملیات شرکت سپرده گذاري مرکزي درهفته گذشته بیش از ۴۳۱ میلیارد و ۳۰۴میلیون ریال انواع سود به ۱۲۸۵سرمایه گذار پرداخت کرد.